Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Pre niekoho zbytočnosť, pre iného nevyhnutnosť: Viete si správne poistiť auto?

Sobota, 2017, júl 15 23:10
8 0
Pre niekoho zbytočnosť, pre iného nevyhnutnosť: Viete si správne poistiť auto?

Ak vlastníte nové a drahé auto, ktorého oprava v prípade poškodenia by bola finančne náročná, a ktoré nebodaj používa viac osôb, je havarijné poistenie pre vás dobrá voľba. V prípade staršieho automobilu, ktorého oprava sa bude pohybovať v nízkych sumách, sa havarijné poistenie zrejme neoplatí.

Ponúkané produkty v oblasti havarijného poistenia jednotlivých poisťovní sú na prvý pohľad veľmi podobné, líšia sa ale v niektorých dôležitých aspektoch. To čo vás zaujíma je predovšetkým výška limitov plnenia, ktoré poisťovňa v prípade poistnej udalosti poskytne. Určite sa informujte aj na kvalitu asistenčných služieb či možnosť kombinovať rôzne riziká.

Pri výbere poisťovne a havarijného poistenia by nemala hrať hlavnú úlohu len cena poistenia, ale tiež bezchybná správa poistenia, široký rozsah asistenčných služieb a bezproblémová likvidácia. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý ale ľudia často podceňujú, je spôsob stanovenia poistnej sumy poisťovňou. S tým je spojená výplata poistného plnenia pri poistnej udalosti. Pri výplate poisťovatelia posudzujú, či ide o „totálku“ alebo čiastočnú škodu. V prípade totálnej škody vyplácajú obvyklú cenu vozidla, čo je hodnota vozidla bezprostredne pred poistnou udalosťou. Avšak v prípade čiastočnej škody vypláca poisťovňa poistné plnenie vo výške nákladov potrebných na opravu vozidla alebo na uvedenie do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou. Samozrejme po odpočítaní spoluúčasti.

V prípade poistnej udalosti sú kryté riziká nielen na vozidle alebo majetku, ale aj na zdraví či životoch cestujúcich. Musí ísť o poškodenie alebo zničenie poistenej veci alebo jej časti akoukoľvek náhodnou udalosťou. To znamená pôsobením vonkajších síl, napr. stretom, nárazom, pádom a podobne. Alebo ide o poškodenie, či zničenie poistenej veci alebo jej časti úmyselným konaním cudzej osoby - vandalizmus. Rovnako aj odcudzenie, privlastnenie si poistenej veci krádežou alebo lúpežou. Poistenie kryje aj živelnú udalosť -požiar, výbuch, bezprostredný úder blesku, zrútenie skál, zemín alebo lavín, pád stromov alebo stožiarov, krupobitie, povodeň alebo záplavy a víchrice.

Okrem základných rizík existujú aj ďalšie vedľajšie riziká, ktoré si môžete nechať pripoistiť. Najčastejšie je to poistenie čelného skla, batožiny a vecí osobnej potreby, úrazu prepravovaných osôb, mimoriadnej výbavy, pre prípad nákladov za nájom náhradného vozidla.

Významným doplnkovým pripoistením sú aj asistenčné služby, z ktorých niektoré poisťovatelia poskytujú bezplatne, a to do určitého, vopred dohodnutého limitu. Asistenčné služby fungujú 24 hodín denne, každý deň v roku. Celkový rozsah asistenčných služieb v období poistného roka je väčšinou obmedzený hornou hranicou poistného plnenia a niekedy aj množstvom využitia tejto služby počas trvania poistenia.

2. Mnohé poisťovne nechcú upraviť už existujúcu zmluvu na novú sumu. Musíte si dohodnúť novú poistku, niektoré však ponúkajú možnosť zmluvu počas trvania jej platnosti upraviť. Ušetriť sa dajú aj desiatky percent z ceny poistného.

4. Poistná suma respektíve jej výška sa odvíja aj od spoluúčasti. Tu samozrejme platí nepriama úmera. Čím je vyššia spoluúčasť, tým je nižšie poistné. Možnosť voľby spoluúčasti pritom býva až do tridsiatich percent poistného plnenia.

5. Veľa poisťovní dáva zľavu pri objednaní havarijného poistenia on-line. Pohybuje sa okolo 20 až 25 percent. Cenové zvýhodnenie dostanete aj v prípade, ak si PZY a havarijku dohodnete v jednej poisťovni.

6. Ušetriť peniaze môžete aj tým, že si nezvolíte variant, ktorý kryje škody nielen v prípade havárie, ale aj poškodenia živlami, pri odcudzení i vandalizme. Môžete si vybrať len to, čo vám s ohľadom na vek i stav vozidla alebo teritória, v ktorých sa pohybujete, vyhovuje.

7. Ak sa nakoniec rozhodnete pre poistenie všetkých rizík, snažte sa získať k nemu čo najväčší počet bezplatných výhod. Poisťovne väčšinou k havarijnej poistke ponúkajú zadarmo najrôznejšie asistenčné služby alebo úrazová poistenie, ale môžete objaviť aj ďalšie výhody.

8. Ďalšie cenové zvýhodnenie je možné získať u niektorých poisťovní, pokiaľ s automobilom nenabeháte počas trvania poistky veľa kilometrov. Ak to bude do 20 000 kilometrov ročne, dokážete získať až 25 % zľavu. V prípade, že jazdíte veľa po diaľnici, môže to byť aj viac než 20 tkm, pretože kilometre na diaľnici, ako najbezpečnejšom druhu komunikácie, sa započítavajú len z polovice.

9. Na cenu havarijného poistenia má vplyv i správanie sa vodiča v cestnej premávke. Podobne ako pri PZP väčšinou platí, že za jazdu bez nehôd získava vodič každý rok bonus v podobe niekoľkopercentnej zľavy na poistnom. Takto sa dá postupne dosiahnuť až 50 % zlacnenie.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0