Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Merače v dome je najvýhodnejšie odčítať v jednom termíne

Nedeľa, 2018, december 2 17:31
50 0

Blížia sa koncoročné odpočty spotreby tepla a vody. Merače v dome je najvýhodnejšie odčítať v jeden termín. Upozornila na to spoločnosť ista Slovakia.

Na dvere mnohých bytov už čoskoro "zaklope" odpočtová služba, ktorá odčíta spotreby tepla, teplej a studenej vody. Ideálne je, ak sa odpočet meračov v bytovom dome zrealizuje počas jedného termínu. Rozpočítanie je tak spravodlivejšie.

V bytových domoch, ktoré nemajú merače na diaľkové odčítanie spotrieb, sú vlastníci povinní sprístupniť byt odpočtovej službe. O termíne musia byť informovaní najmenej 15 dní vopred a to oznámením v spoločných priestoroch domu. Nechať odpočtovú službu za dverami, sa určite nevyplatí. Údaje z meračov sú podkladom pre ročné zúčtovanie nákladov na bývanie. Ak ich správca bude musieť podľa zákona vypočítať náhradným spôsobom, vlastníka bytu to môže vyjsť draho.

Tzv. náhradná spotrebná zložka sa vypočíta pre tie byty, v ktorých vlastníci neumožnili nainštalovať či odčítať pomerové rozdeľovače tepla, určené meradlá alebo vodomery, neoprávnene do nich zasahovali, poškodili ich alebo ovplyvnili či znefunkčnili. Určuje sa z hodnôt nameraných na meračoch v dome, a to pri teple ako 1,5-násobok priemeru na meter štvorcový, pri teplej vode ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor. Ak spotrebiteľ ovplyvňoval vodomer na teplú vodu, ide až o 3-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor. Náklady na teplo sa v takýchto prípadoch môžu navýšiť až o 50 % a v prípade manipulácie s vodomerom na teplú vodu až o 300 %. Počet reklamácií nákladov na teplo navýšili neodčítané byty.

Naopak, najvýhodnejší je odpočet v rovnakom termíne. Výška nákladov vypočítaná podľa náhradných spotrieb býva pre spotrebiteľov nepríjemným prekvapením. Prvým zúčtovacím obdobím, kedy vlastníkov neodčítaných bytov postihli nové sankcie podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR číslo 240 z roku 2016, bol rok 2017. Odvtedy vzrástol aj počet reklamácií nákladov na teplo. Takéto reklamácie však bývajú neopodstatnené.

"Po koncoročnom vyúčtovaní sme zaznamenali zvýšený počet reklamácií z dôvodu navýšenia nákladov za odobraté teplo. Po hlbšej analýze a porovnaní nákladov s ostatnými rokmi sme zistili, že k reklamáciám pribudli aj byty, v ktorých majitelia neumožnili realizovať odpočet údajov o spotrebe, a tak spotrebná zložka musela byť určená podľa nových pravidiel. Ide hlavne o dlhodobo neobývané alebo veľkometrážne byty, pre ktoré bol v minulosti výpočet náhradnej spotreby výhodou. Preto vlastníci nemali záujem o spracovanie vyúčtovania na základe skutočnej spotreby," uviedla Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista Slovakia.

Naopak, ak sa odpočet meračov v dome zrealizuje počas jedného termínu, rozpočítavanie je objektívnejšie, dodala Martinkovičová. "Napríklad odpočet údajov vody v jednom termíne sa dá považovať za najideálnejší. Dosiahne sa tým nielen určitá solidarita medzi konečnými spotrebiteľmi, ale môže sa podstatne znížiť nesúlad súčtu údajov bytových vodomerov a údajov od dodávateľa," doplnila.

Spoločnosť ista Slovakia je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. Špecializuje sa na meranie a rozpočítanie spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0