CDCP upozorňuje: Od novembra budú emitenti cenných papierov potrebovať LEI kód

Streda, 2017, október 11 9:39

9 0

Od 1. novembra 2017 sa budú musieť subjekty, ktoré vydávajú emisie zaknihovaných cenných papierov (CP), preukázať LEI kódom. LEI kódy tak budú slúžiť na identifikáciu subjektov – emitentov v kontexte aplikácie nových právnych predpisov EÚ a prepojenia medzi identifikátorom emisie ISIN a identifikátorom emitenta LEI. Na túto povinnosť, upozorňuje emitentov Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP).

„V zmysle § 107 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. novembra 2017 musí byť LEI súčasťou údajov emitenta, ktoré CDCP vedie v registri emitenta zaknihovaných cenných papierov. Povinnosť CDCP evidovať LEI v registri emitenta sa týka len emitentov, ktorých emisie budú vydané po 31. októbri 2017,“ informuje Ing. Iveta Macková z CDCP.

Pre emitentov to znamená mať pridelený platný LEI kód, ktorý sa uplatní pri evidovaní všetkých emisií zaknihovaných CP, ktoré emitent vydá. LEI kód bude potrebovať aj emitent emisií listinných CP, ktorý pre túto emisiu požiada o pridelenie kódu ISIN. CDCP bude vyžadovať uvedenie platného LEI kódu už v žiadosti o pridelenie kódu ISIN. O pridelenie LEI kódu môžu emitenti požiadať CDCP prostredníctvom webového formuláru na www.cdcp.sk/lei alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý prideľuje LEI kódy (ich zoznam nájdete na www.gleif.org).

LEI kód má byť uvedený aj v zmluve o registrácii emisie, resp. ďalších formulároch týkajúcich sa služieb pre emitentov zaknihovaných cenných papierov. V prípade, že emitent v týchto dokumentoch neuvedie svoj platný LEI kód, CDCP nebude môcť žiadosť emitenta o pridelenie kódu ISIN podanú po 1. novembri 2017 akceptovať a v konečnom dôsledku emisiu nezaregistruje. CDCP doplní LEI kód do registra emitenta, ak emitent uvedie LEI v súvislosti s požiadavkou na službu týkajúcu sa zmeny údajov emitenta alebo emisie vydanej do 31. októbra 2017.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...