Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Eximbanka SR v roku 2018 predpokladá zisk po zdanení 410.000 eur

Utorok, 2017, október 10 13:15
5 0

Eximbanka SR z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov v roku 2018 predpokladá dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 410.000 eur, pri celkových prevádzkových výnosoch 11,24 milióna eur. Vyplýva to návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na budúci rok, ktorý by mal prerokovať a schváliť v stredu (11.10.) vládny kabinet. Návrh rozpočtu po prerokovaní vládou SR bude následne spolu s jej stanoviskom predložený na schválenie Národnej rade SR.

"Rozdelenie predpokladaného výsledku hospodárenia bude navrhnuté v rámci uzávierkových prác s cieľom posilnenia obchodných fondov, rezervného fondu a doplnenia sociálneho fondu Eximbanky SR. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu," konštatuje sa vo vládnom materiáli.

V ekonomickej oblasti bude podľa materiálu hlavnou úlohou Eximbanky SR v roku 2018 dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia, odrážajúci projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností a optimalizáciu prevádzkových nákladov pri zohľadnení externého prostredia a makroekonomických podmienok. Nárast výnosov z obchodných činností v roku 2018 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2017 je odrazom nárastu obchodných aktivít v rozpočtovom roku.

V návrhu rozpočtu na budúci rok Eximbanka SR predpokladá z obchodných aktivít dosiahnutie čistých výnosov po zohľadnení vplyvu rezerv a opravných položiek 9,58 milióna eur (medziročný nárast o 399.000 eur), z toho bankovými produktmi 7,44 milióna eur a prostredníctvom poisťovacích produktov 2,15 milióna eur.

Rozpočtovaná výška prevádzkových nákladov na rok 2018 bude oproti očakávanej skutočnosti za rok 2017 vyššia o 1,9 %. Tento nárast je spojený s očakávanými úsporami rozpočtovaných prevádzkových nákladov v roku 2017 (o 4 %). Vyššie čerpanie prevádzkových nákladov v roku 2018 je spojené hlavne s nárastom niektorých položiek služieb nemateriálovej povahy, ktoré súvisia so zabezpečením a podporou základných činností Eximbanky SR.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0